Dưới đây là sản phẩm thiết kế bộ catalog cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu PMA, do mình thực hiện vào đầu năm 2018