Một job thiết kế Catalogue bị fail trên trang Design Crownd nhưng thấy đẹp nên up lên, coi như lưu lại một kinh nghiệm xương máu trong sự nghiệp desgin 🙂