Layer Mark trong Photoshop

Layer Mark trong Photoshop là gì?? Hiểu đơn giản layer mark là tạo một lớp mặt nạ của layer để che khuất đi cái layer đó. Ví dụ, mình đang có 1 layer màu xanh bên dưới và 1 layer màu hồng bên trên. Bây giờ mình sẽ tạo 1 layer mask cho layer màu hồng